Sponzori


erb SNV


1973 Tlačiť E-mail

Podnety pre vznik súboru

Spišský súbor piesní a tancov vznikol z iniciatívy Mestského výboru KSS. Jeho vznik si vynútila potreba jedného domáceho folklórneho telesa, ktoré by reprezentovalo okres a ktoré by vypĺňalo medzeru doposiaľ len kupovaných programov k rôznym príležitostiam od iných okresov. Súčasne vytvorením súboru sa naviazalo na tradíciu súborov, ktoré v minulých rokoch v meste jestvovali ( pri ONV v polovici päťdesiatych rokov a v rokoch 1965 – 68 pri osvetovom dome súbor „Spišiak“).

Organizačnú prípravu založenia súboru uskutočnilo Kultúrne a spoločenské stredisko mesta Spišská Nová Ves za priamej pomoci predsedu MsV KSS Karola Voisa, MsNV okresnej odborovej rady v Spišskej Novej Vsi. Za ich úsilia boli združené finančné prostriedky zo 41 podnikov, závodov a inštitúcií. K 1. sept. 1973 združené finančné prostriedky činili sumu 187 700 Kčš.


Umelecké vedenie súboru

Po finančnom zabezpečení prikročilo sa k organizovaniu umeleckého vedenia súboru. Ján Harničár vyhliadol a uskutočnil pohovor s týmito ľuďmi:

 1. Jozef Butela, vedúci záujmovej umeleckej činnosti na Okresnom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi, bol navrhnutý za vedúceho tanečnej zložky a choreografa.

 2. Jozef Daniel, zástupca riaditeľa na ZDŠ v Smižanoch bol navrhnutí za vedúceho hudobnej a speváckej zložky.

 3. Milan Almáši, učiteľ na poľnohospodárskom odbornom učilišti v Spišskej Novej Vsi, bol navrhnutý za tanečného pedagóga a

 4. Ján Karas, študent Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Spišskej Novej Vsi za koroperátora.

Všetci štyria súhlasili s návrhom a prijali uvedené funkcie. Po vytvorení umeleckého vedenia prikročilo sa k náborom členov do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Náborom sa získalo prvých tridsať členov, ale už v priebehu týždňa ich počet stúpol na osemdesiat.


Založenie súboru

1.októbra 1972 bola ustanovujúca schôdza súboru za účasti tíchto členov:

Ján Harničár

Helena Krušinská

Jozef Butela

Emília Miháľová

Milan Almáši

Klára Šišková

Anna Brutovská

Mária Šmihuľová

Irena Boronová

Eva Šošková

Oľga Cmorejová

Mikuláš Bačinský

Mária Fabiánová

Ján Fiflík

Bibiána Hardoňová

Štefan Hanigovský

Gabriela Fizelová

Milan Ondruš

Helena Furmanová

Jozef Richnavský

Alena Jančovičová

Viliam Vretenár

Anna Kollárová

Ľubomír Tomko

Prvá skúška tanečnej zložky

1.októbra 1972 sa uskutočnila prvá pracovná skúška tanečnej zložky v telocvični VI. Základnej deväťročnej školy na Kožuchovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa jej 79 tanečníkov za harmonikového doprovodu J. Karasa, pod vedením J. Butelu a M. Almášiho. Začínali vnikať do začiatkov tanečného umenia.

Hudobná zložka

Výber do hudobnej zložky bol uskutočnení na základe poznania hudobníkov nášho okresu a ich vzťahu k folklóru. V novembri začali skúšky ľudovej hudby v miestnostiach KaSSM na ul. Sovietskej Armády č. 42. V hudbe účinkovali:

 1. Martin Šafár – predník, prof. HV na Ped. škole v Levoči

 2. Milan Pitoňák - II. Husle, učiteľ HV na II. ZDŠ v SP. Podhradí

 3. Pavol Zmuda – viola, vedúci ZK ROH ŽB v Rudňanoch

 4. Imrich Chrupčo – kontra, robotník záv. PREFA v Jaklovciach

 5. Jozef Daniel – contrabas, zástupca riaditeľa na ZDŠ v Smižanoch

 6. Michal Beharka – klarinet, študent druhého roníka Gymnázia v Spišskej Novej Vsi

 7. Jozef Škob – cimbalista, robotník vo Váhostave, závod Spišská Nová Ves


Nácvik začal z nôt, okrem cimbalistu, ktorý doprevádzal podľa sluchu. Neskôr pre slabšiu hudobnú pamäť a vysoké požiadavky týkajúce sa financií a zabezpečenia výhodného postavenia Škopa, muselo sa prikročiť k výmene cimbalistu. Ešte v novembri nastúpil Ján Faglic zo Spišských Vlách, učeň Východoslovenských železiarní v Košiciach ako nový cimbalista do ľudovej hudby súboru.


Spevácka zložka

Spevácka zložka súboru začala činnosť za sťažených podmienok, nakoľko nábor do speváckej zložky nebol, a tak tie dievčatá, ktoré v tanečnej zložke neobstáli, boli preradené do spreváckej zložky. I napriek týmto ťažkostiam intenzívnou prácou a systematickým nácvikom sa stala rovnocennou zložkou hudobnej a tanečnej.


Konferenciéri

Za konferenciérov boli vybraní Bibiana Hardoňová, Branislas Sopúch, pracovníci KaSSM a Jozef Kopecký pracovník Okr. osv. strediska v Sp. Novej Vsi. Umelecké slovo bolo slabou stránkou súboru, hlavne pre malú umeleckú pôsobivosť textov. Okrem pravidelných skúšok boli uskutočnené aj sústredenia súboru, ktoré prispeli k utuženiu kolektívu a zvýšeniu kvalít súboru. Konali sa v piatok odpoludnia, v sobotu a v nedeľu. Nácvik na sústredenia trval dlho do noci a vďaka vytrvalosti a nadšeniu vedúcich i členov súboru v krátkom období bol nacvičení jednohodinový program. Prvé sústredenie bolo 17. - 19. novembra na Čiernej Hore. V priebehu práce niektorí svojimi schopnosťami na náročný tanečný a spevácky prejav nestačili tak boli vystriedaní novými záujemcami o folklór.


Prvé tance súboru

Prvé tance, ktoré súbor začal nacvičovať boli:

Dupkaca karička – zo ženskou tanečnou zložkou a Parobské sólo – s mužskou tanečnou zložkou.


Obidva tance ale najmä Dupkacu karičku choreograf vybral úmyselne ako prvkové a technicky jednoduchšie, čo bolo v začiatkoch technicky nepripravených tanečníkov nutné. Obidva tance tématicky čerpajú zo Zemplínskej oblasti. Dupkaca karička je charakteristický kolesový tanec dievčat, ktorý tancovali v prestávke medzi párovími tancami a tak udržiavali radostnú náladu prítomných.

Parobské sólo je rozkazovačný tanec v ktorom vedúca osobnosť medzi mládencami predtancuje určité „cifry“, ktoré na jeho príkaz ostatní tanečníci opakujú. Charakteristické je v ňom „čapášovanie“- udieranie dlaňami v rytme o čižmy, stehná. Po týchto dvoch tanečných číslach prikročilo sa k nácviku z oblasti Spiša a tancom Regrútska rozlúčka zo Spiša. V tomto tanci boli uplatnené nové prvky štylizovaného folklóru. Zobrazuje odchod mládencov na zákl. Vojenskú službu. Úvodné rýchle tempo vystrieda žartovná scéna, príchod richtára a lyrický záver odchodu regrútov.

Z oblasti horného Spiša čerpá námet Goralský tanec, ktorý s menšími obmenami je tancom bývalého súboru „ Spišiak“ (choreograf taktiež Jozef Butela). Prvkovo náročný tanec je pôsobivý pre zvláštnosť prejavu goralskej oblasti, tak po tanečnej ako i hudobnej stránke je zaujímavý, technicky kladie na tancujúcich vysoké požiadavky a doplnený krásnymi goralskými krojmi je pôžitkom pre oči diváka. V poradí štvrtým tancom boli Zemplínski zaľúbenci.

Tématicky siaha do oblasti uvedené v samotnom názve. Jeho hlavnou myšlienku je láska, 2úbosť dvoch mladých ľudí. Lyrické stretnutia mladej dvojice sú prerušované kolektívnym tancom, čím tanečný obraz strieda živšie miesta s citove pôsobivejšími a kľudnejšími.Materiálne vybavenie súboru

Súbor začal pracovať bez akéhokoľvek materiálu. V začiatkoch sa uskutočnil nákup hudobných nástrojov a to: cimbal, contrabas, husle, viola, klarinet a harmonika. Od Okr. Osv. Strediska v Spišskej Novej Vsi sa administratívnou dohodou previedol spišský kroj a to 12 ženských a 18 mužských. Pre spevácku zložku sprostredkovalo sa ušitie krojov počte 20 z oblasti Spiša, Hnilecká dolina v Jaklovciach.

 

Nábor členov

FS Čačina pozýva

všetkých milovníkov folklóru do svojich radov.
Viac sa dozviete na
jozef_kozak@post.sk
alebo na tel. čísle
0910 781 286

Ponúkame program na:

- svadby

- dedinské folklórne
  slávnosti

- oslavy

- jubileá